ေသာၾကာ, ၄ ရက္ စက္တင္ဘာ 2015
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူငယ္ေတြဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးကိုေမွ်ာ္လင့္သလဲ
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ
ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္
ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူငယ္ေတြဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးကိုေမွ်ာ္လင့္သလဲ ၂၀၁၅ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ေကာင္း မြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈေသာေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ပယ္ဖ်က္ခံရသည္ဟု ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။
ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ နာနတ္ေတာ ရပ္ကြက္ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀န္းရွိ ခန္းမေဆာင္တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ လူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအခမ္းအနားတရပ္ကုိ World Vision မွ က်င္းပသြားပါသည္။
ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
image ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူငယ္ေတြဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးကိုေမွ်ာ္လင့္သလဲ
image ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ
image ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္
image ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea